Skip links

KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı iş ortaklarına, iştiraklerine, hissedarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, ziyaretçilerine ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilere, beraber çalıştığı ve/veya çalışacağı tedarikçi firmalara, müşterilerine ait elde ettiği Kişisel Verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine, saklanmasına, silinmesine, yok edilmesine, anonim hâle getirilmesine, aktarılmasına, ilgili kişinin aydınlatılmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin beyanlarını içermektedir.

Veri sorumlusu Digitalpedi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ön gördüğü ilkeler kapsamında; kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, KVKK kapsamında imha süreleri içinde yahut kişisel verileri işlenen kişinin talebi ile silinmesi, yok edilmesi, anonim hâle getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması hususlarında aydınlatılması ve rızasının alınması ile veri güvenliğinin sağlanmasıyla KVKK’dan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmektedir. İşbu Politika, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine https://www.digitalpedi.com internet adresinden ulaşılabilen Digitalpedi’de ait kurumsal web sitesi üzerinden sunulmaktadır.

2. Tanımlar

Aşağıda açıklanan tanımlar Kanun’da da yer almakta olan tanımlardır:

Mevzuat: Kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin kuralların belirlendiği başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatı ifade eder.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

Anonim Hâle Getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

İlgili Kişi/ Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

İrtibat Kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin veri sorumluları sicili kapsamındaki yükümlülükleri ile ilgili olarak Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı adına Kurul ile irtibatı sağlayan, İlgili Kişiler/Veri Sahipleri tarafından yapılan başvuruları kabul eden, değerlendiren ve cevaplayan kişidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örneğin; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda İlgili Kişi/Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte olan ve kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel yönelimi ve cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik verileri ile ilgili olan Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. İşbu Politika kapsamında Veri Sorumlusu Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’dır.

Veri İşleyen: Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3. Uygulama

Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı olarak;

 • Kişisel verilere ilişkin faaliyetler kapsamında aşağıdaki genel ilkelere, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizi,
 • Veri sahiplerine, kişisel verilerini güncellemeleri ve verilerin tarafımızca imha edilmesi talepleri ile saklanması taleplerinin karşılanması için gerekli olanakları sağlamakta ve verilerin doğru ve güncel bir şekilde veri tabanında yer alması için gerekli önlemleri almakta olduğumuzu,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerini meşru ve amaçlarımızla uyumlu faaliyetlerle sınırlı tutmakta ve bu amaçlara yönelik faaliyetlerle ilgili olarak, veri sahiplerini aydınlatma metinleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında gerekli görülen hâllerde rıza beyanları/formları aracılığıyla açıkça bilgilendirmekte olduğumuzu,
 • Kişisel verileri, Veri Sahibine bildirdiğimiz amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlediğimizi,
 • Kişisel verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza ettiğimizi ve edeceğimizi, mevzuatta hüküm bulunmaması hâlinde de kişisel verilerin işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan sürelerle muhafaza edeceğimizi, bu verilerin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra ise silineceğini, yok edileceğini veya anonim hâle getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

4. Kişisel Veriler

Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı ile olan ilişkiye dayalı olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında toplanabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgisi: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası.

İletişim Bilgisi: İletişim adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri işlenecek kişi ile iletişime geçilmesine ve kendisine ulaşılabilmesine imkân veren ve verileri işlenecek kişi tarafından verilen bilgiler.

Eğitim Bilgileri/Mesleki Bilgiler: Mezun olunan okullar ile sair akademik bilgiler (lisans, yüksek lisans, doktora vb.), hâlihazırda ve varsa daha önce çalışılan kamu/özel kurum veya kuruluş bilgileri, akademik/mesleki pozisyon bilgisi gibi verileri işlenecek kişinin eğitim ve meslek hayatına ilişkin verileri işlenecek kişi tarafından verilen bilgiler.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’ın doğrudan işleme amacı olmamakla birlikte, Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’a sunulan bilgiler arasında yer alan ve dolaylı olarak edinilen; mensup olunan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve kişisel sağlık verileri ile ihtiyari olarak belirtilmiş olabilecek olan üye olunan diğer derneklere ait bilgiler veyahut üye olunan sendika bilgileri.

Çalışan İşlem Bilgisi: Çalışanların özgeçmişleri niteliğinde bilgiler, kişisel sosyal medya hesap bilgileri.

Aday İşlem Bilgisi: Başvuran adayların form bilgileri.

İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.

Lokasyon Bilgisi: Bulunulan yerin konum bilgileri.

Pazarlama Bilgisi: Anketler, çerez kayıtları ve kampanya çalışmalarıyla elde edilen bilgiler.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Sebepleri

Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’ın esas sözleşmesinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı ile iş ortaklarının, iştiraklerinin, hissedarlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerinin, ziyaretçilerinin ve kurumsal web sitesini ziyaret eden kişilerin, beraber çalışılan ve/veya çalışılacak tedarikçi firmaların ve müşterilerinin arasındaki ilişkiler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak hak ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerle Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve taraflar arasındaki hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’ın tanıtımı ve gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,
 • Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’ın faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması ve hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’ın kendi iç denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Adli ve idari makamlar ile çeşitli kurum ve kuruluşların talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu mercilere sunulması,
 • Yasal yükümlülükleri kapsamında Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı tarafınca tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılmasıdır.

MESUT KARCIGİL DİGİTALPEDİ REKLAM AJANSI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı; kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz, çalışan adayları, hizmet alanlar, üye ve iş ortakları gibi taraflardan sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 • Adı ve soyadı,
 • Telefon numarası, adres, e-posta adresleri vb. iletişim bilgileri,
 • Kişisel bilgileri (İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer, cinsiyet, yaş, özgeçmiş bilgisi vb.)
 • İşletme bilgileri
 • Çerez kayıtları

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Toplanan kişisel verileriniz;

– Şirketimizce verilen hizmetlerin size sunulabilmesi, size karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi ile yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, denetim ve sair yükümlülüklere uymak,

– Şirketimize gelen iş başvuru dosyalarının depolanması ve yayınlanan güncel gelişmelerden haberdar olunması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

– Şirketimizin iş ortaklarına,
– Şirketimize bağlı kurumlara ve şirketlere,
– Yardımcı hizmet sağlayıcılara,
– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda form oluşturma, dosya yükleme, takip etme veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar Nelerdir?

KVKK’nin “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen hâller saklı kalmak kaydıyla KVVK’nin 11. maddesi çerçevesinde, kişisel veri sahipleri Mesut Karcıgil Digitalpedi Reklam Ajansı’na başvurarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, digitalpedi.com adresinde yer alan “KVK Başvuru Formu”nda belirtilen yöntemlerle ya da ilgili formu doldurarak [email protected] adresine e-posta aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Çözüm Ortaklarımız

Projelerinizi Ertelemeyin

Mümkün olan en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz.
Keşfet
Kaydır